Tecnologies

Sistemes operatius Redhat Suse Debian Ubuntu CentOS
Solaris AIX
Bases de dades MySQL PostgreSQL MongoDB
Oracle
Servidors d'aplicacions JBOSS Apache Tomcat
Servidors web Apache Nginx
Virtualització XEN KVM LXC Docker Kubernetes
LDOM LPAR VMWare Solaris Containers
Alta disponibilitat Pacemaker Corosync Heartbeat CMAN RGManager Galera Cluster
Suncluster HACMP
Monitorització Nagios NUT Mod-Gearman
Recuperació de desastres DRLM ReaR
Gestió d'identitats OpenLDAP LSC
Emmagatzematge DRBD COMSTAR

Sistemes operatius

Redhat

 • RHEL (RedHat)

  redhat-logo-320x320Red Hat Enterprise Linux (RHEL) és una distribució Linux desenvolupada per Red Hat que va dirigida al mercat empresarial. Red Hat Enterprise Linux ofereix versions de servidor per a arquitectures x86, x86-64, Itanium, PowerPC i IBM System z, i versions d’escriptori per a x86 i x86-64.

  redhat.com wikipedia

Suse

 • SLES (Suse)

  suse_logoSUSE Linux Enterprise Server (SLES) és un sistema operatiu basat en Linux desenvolupat per SUSE. Està dissenyat per a servidors, ordinadors centrals i estacions de treball, però pot ser instal·lat en ordinadors personals per a testeig. Les versions més importants s’alliberen en intervals de 3-4 anys, mentre que versions menors (anomenades «Service Packs») són alliberades més o menys cada 18 mesos.

  suse.com wikipedia on SLESwikipedia on Suse

Debian

 • Debian

  debian_logoDebian és una distribució Linux que té accés a repositoris en línia que contenen vora 50,000 paquets de programari, una de les col·leccions més grans de programari. És una de les primeres distribucions Linux, i com a tal es va decidir que Debian fos desenvolupada de manera oberta i distribuïda lliurement d’acord amb l’esperit del Projecte GNU.

  debian.org wikipedia

Ubuntu

 • Ubuntu

  ubuntuUbuntu és un sistema operatiu i distribució Linux basada en Debian i orientada a ordinadors personals, telèfons intel·ligents i servidors en xarxa. És el sistema operatiu més popular al núvol. El desenvolupament d’Ubuntu és dut a terme per Canonical Ltd., amb seu al Regne Unit, que obté ingressos a través de la venda de suport tècnic i altres serveis relacionats amb Ubuntu.

  ubuntu.com wikipedia

CentOS

 • CentOS

  centos-logoCentOS (Community Enterprise Operating System) és una distribució Linux que pretén oferir una plataforma gratuïta, de nivell empresarial i amb una comunitat al darrere que busca ser compatible en funcionalitats amb RHEL, de qui en compila el codi font. Des de la versió 7.0 que només és oficialment compatible amb arquitectures x86-64, tot i que també podem trobar versions de CentOS 7 per a arquitectures IA-32, Power i les variants ARMv7h1 i AArch64 de l’arquitectura ARM.

  centos.org wikipedia

Solaris

 • Solaris

  solarisSolaris és un sistema operatiu Unix originalment desenvolupat per Sun Microsystems. És conegut per la seva escalabilitat, especialment en sistemes SPARC, i per desenvolupar característiques innovadores com DTrace, ZFS, Contenidors,… Solaris suporta estacions de treball basades en SPARC i x86. Les versions de la 1.0 a la 4.1.4 estaven basades en BSD, mentre que les versions a partir de la 5.0 estan basades en UNIX System V versió 4.

  oracle.com/solaris wikipedia

AIX

 • AIX

  aixAIX (Advanced Interactive eXecutive) és un sistema operatiu Unix desenvolupat per IBM. Es basa en UNIX System V amb extensions compatibles amb 4.3BSD, i només funciona en maquinari IBM. AIX funciona en servidors IBM Power, System p, System i, System p5, System i5, eServer p5, eServer pSeries i eServer i5, així com en IBM BladeCenter i IBM PureFlex basats en arquitectura Power. Va ser el primer sistema operatiu a introduir la idea de sistemes de fitxers amb journaling, JFS, que permetia arrancades ràpides del sistema a partir de la versió 3.0.

  ibm.com/systems/power/software/aix/about.html wikipedia

Bases de dades

MySQL

 • MySQL

  mysqlMySQL és un sistema gestor de bases de dades relacionals (RDBMS) de programari lliure. És un component central del conjunt de paquets de codi obert LAMP (i altres conjunts «AMP») d’aplicacions web. El codi del projecte MySQL ha estat alliberat sota els termes de la GNU GPL (GNU General Public License), així com també sota una varietat d’acords privatius. Per a ús particular estan disponibles edicions de pagament, que ofereixen funcionalitats addicionals.

  mysql.com wikipedia

PostgreSQL

 • PostgreSQL

  postgresqlPostgreSQL és un sistema gestor de bases de dades relacional orientat a objectes (ORDBMS) que fa èmfasi en l’extensibilitat i en el compliment d’estàndards. Pot gestionar càrregues de treball que van des d’aplicacions en màquines petites fins a grans aplicacions encarades a Internet amb molts usuaris simultanis. És programari lliure distribuït sota els termes de la llicència PostgreSQL, una llicència de programari lliure permissiva.

  postgresql.org wikipedia

MongoDB

 • MongoDB

  mongodb-logoMongoDB és una base de dades NoSQL de programari lliure. MongoDB evita la tradicional estructura relacional basada en taules a favor de documents amb esquemes dinàmics de tipus JSON, fent més ràpida i fàcil la integració de les dades en certs tipus d’aplicacions. MongoDB és desenvolupada per MongoDB Inc. i és programari lliure, publicada sota una combinació de la GNU Affero General Public License i la Apache License.

  mongodb.com wikipedia

Oracle

 • Oracle

  oracleOracle Database (normalment coneguda per Oracle) és un sistema gestor de bases de dades relacionals orientades a objectes. És produït i venut per Oracle Corporation, que ofereix els termes de llicència per a tots els productes Oracle ja sigui basant-se en el nombre de processadors en les màquines finals o en el nombre d’usuaris. Oracle lidera mundialment el mercat de DBMS pel que fa a ingressos.

  oracle.com/database wikipedia

Servidors d'aplicacions

JBOSS

 • JBOSS

  redhat-jbossJBoss Enterprise Application Platform (o Jboss EAP) és una plataforma de codi obert d’execució d’aplicacions de servidor basades en JAVA-EE. S’utilitza per a construir, desplegar i allotjar aplicacions i serveis JAVA altament transaccionals. JBoss Enterprise Application Platform és part del portfoli de programari de JBoss Enterprise Middleware. JBoss Enterprise Application Platform va ser desenvolupat per Jboss, que és ara una divisió de Red Hat que ofereix una subscripció de suport per a Jboss Enterprise Middleware.

  redhat.com/en/technologies/jboss-middleware wikipedia

Apache Tomcat

 • Apache Tomcat

  tomcatApache Tomcat, conegut normalment per Tomcat, és una implementació de codi obert de les tecnologies Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language i Java WebSocket. És el motor de nombroses aplicacions web crítiques de gran escala en moltes indústries i organitzacions. És desenvolupat en un entorn obert i participatiu, i alliberat sota la Apache License version 2.

  tomcat.apache.org wikipedia

Servidors web

Apache

 • Apache

  apacheEl servidor HTTP Apache és un programa de codi obert que ofereix servidors HTTP segurs, eficients i extensibles en consonància amb els actuals estàndards HTTP. És un projecte de The Apache Software Foundation i és el programa de servidors web més utilitzat del món. S’estima que Apache serveix el 46,41% de totes les pàgines web actives i el 43,18% del milió més visitades.

  httpd.apache.org wikipedia

Nginx

 • Nginx

  nginxNginx és un programa de servidor web de codi obert alliberat sota uns termes de llicència tipus BSD. Una companyia amb el mateix nom va ser fundada el 2011 per a oferir suport. Pot fer de servidor intermediari invers, balancejador de càrrega, memòria cau HTTP i pot ser implementat per a servir contingut HTTP dinàmic. Per a gestionar peticions Nginx utilitza una aproximació asíncrona enfocada a esdeveniments, una arquitectura modular que li permet fer una previsió de rendiment en moments de càrrega alta. Nginx és el segon servidor web més utilitzat.

  nginx.com wikipedia

Virtualització

XEN

 • XEN

  xenXen Project és un hipervisor que utilitza un disseny de microkernel, oferint serveis que permeten executar múltiples sistemes operatius en el maquinari d’una mateixa màquina i de manera simultània. El laboratori de computació de la Universitat de Cambridge va desenvolupar les primeres versions de Xen. La comunitat del Xen Project desenvolupa i manté el projecte com a programari lliure, subjecte als requeriments de la GNU GPL v2. El Xen Project es troba actualment disponible per al set d’instruccions de IA-32, x86-64 i ARM.

  xenproject.org wikipedia

KVM

 • KVM

  kvmKernel-based Virtual Machine (KVM) és una infraestructura de virtualització per al Kernel de Linux, que el converteix en hipervisor. Va ser introduït a la línia principal del Kernel de Linux en la versió 2.6.20, i necessita d’un processador amb extensions de virtualització al maquinari. Una àmplia varietat de sistemes operatius «convidats» treballen amb KVM, incloent moltes distribucions i versions de Linux, BSD, Solaris i Windows.

  linux-kvm.org wikipedia

LXC

 • LXC

  linux-containersLXC (Linux Containers) és un mètode de virtualització a nivell de sistema operatiu que permet executar múltiples sistemes Linux (contenidors) de manera aïllada en un sistema amfitrió utilitzant un sol kernel de Linux. LXC combina els cgroups del kernel i suport per a espais de nom aïllats per a oferir un entorn aïllat per a aplicacions. Docker pot també utilitzar LXC com a un dels seus controladors d’execució, habilitant la gestió d’imatge i oferint serveis d’implementació.

  linuxcontainers.org wikipedia

Docker

 • Docker

  Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.

  docker.com wikipedia

Kubernetes

 • Kubernetes

  Kubernetes és un sistema de codi lliure per a l’automatizació del desplegament, ajustament d’escala i gestió d’aplicacions en contenidors que va ser dissenyat per Google i donat a la Cloud Native Computing Foundation.

  kubernetes.io wikipedia

LDOM

 • LDOM

  oracle-vmDominis Lògics (LDoms o LDOM) és la tecnologia de virtualització de servidors per a processadors SPARC. Va ser primerament llançat per Sun Microsystems l’abril del 2007. Després que ORACLE adquirís Sun, el producte es va reanomenar Oracle VM Server for SPARC a partir de la versió 2.0.
  Cada domini és una màquina virtual completa amb un subconjunt de recursos de maquinari reconfigurables. Els dominis poden ser migrats en calent, engegats, aturats i reiniciats de manera independent i segura. Un domini en execució pot ser reconfigurat dinàmicament per l’addició o supressió de CPUs, RAM o dispositius i/o sense reiniciar.

  oracle.com/virtualization/vm-server-for-sparc/ wikipedia

LPAR

 • LPAR

  powervmParticionament Lògic (LPAR) és la tecnologia de virtualització de servidors per a sistemes POWER. Permet que la memòria, la capacitat de la CPU i interfícies i/o puguin ser moguts sense cap afectació entre LPARs d’un mateix servidor.
  Ha estat suportat per sistemes operatius AIX en gairebé tots els sistemes POWER. El kernel de Linux per a POWER també suportava DLPAR, però la seva capacitat de reconfiguració dinàmica estava limitada a la capacitat de CPU i dispositius PCI. A l’octubre de 2009 Linux finalment va afegir la possibilitat de memòria DLPAR en sistemes POWER.

  www-03.ibm.com/systems/power/software/virtualization/ wikipedia on dynamic logical partitioning, wikipedia on logical partition

VMWare

 • VMWare

  vmwareVMware ESXi (anteriorment ESX) és un hipervisor de tipus 1 utilitzat en entorns empresarials i desenvolupat per VMware amb l’objectiu de desplegar i servir màquines virtuals. En tractar-se d’un hipervisor de tipus 1, ESXi no és una aplicació que un es pugui instal·lar en un sistema operatiu, sinó que inclou i integra components vitals de sistema operatiu, com per exemple un kernel.
  Després de la versió 4.1, VMware va reanomenar ESX a ESXi. ESXi reemplaça la Consola de Servei per un sistema operatiu més ben integrat. ESX/ESXi és el component principal de la suite VMware Infrastructure.

  vmware.com/products/vsphere-hypervisor.html wikipedia

Solaris Containers

 • Solaris Containers

  solarisSolaris Containers (incloent Solaris Zones) és una implementació a nivell de sistema operatiu de tecnologia de virtualització per a sistemes x86 i SPARC. Va ser inclosa a la primera versió completa de Solaris 10, a l’any 2005. És present a distribucions illumos (anteriorment OpenSolaris) tals com OpenIndiana, SmartOS i OmniOS, així com a la versió oficial de Oracle Solaris 11.
  Un Solaris Container és la combinació de controls de recursos del sistema i els límits de separació establerts per les zones. Les zones actuen com a servidors virtuals completament aïllats en una única instància de sistema operatiu.

  oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/virtualization-306056.html wikipedia

Alta disponibilitat

Pacemaker

 • Pacemaker

  574912Pacemaker és un programa gestor de recursos de codi obert per a entorns d’alta disponibilitat. Aconsegueix la màxima disponibilitat per als serveis d’un clúster (coneguts també com a recursos) a partir de les capacitats de missatgeria i afiliació proveïdes per les infraestructures de clúster (ja sigui Corosync o Heartbeat), que li permetran detectar i recuperar-se de fallades en nodes i recursos.
  Permet fer tot això en clústers de pràcticament qualsevol mida i ve amb un potent model de dependència que permet a l’administrador definir de manera acurada les relacions (ordre i ubicació) entre els recursos del clúster.
  Qualsevol cosa que pugui mostrar-se en forma d’script pot ser gestionada com a part d’un clúster Pacemaker.

  clusterlabs.org/wiki/Pacemaker wikipedia

Solaris Containers

 • Solaris Containers

  solarisSolaris Containers (incloent Solaris Zones) és una implementació a nivell de sistema operatiu de tecnologia de virtualització per a sistemes x86 i SPARC. Va ser inclosa a la primera versió completa de Solaris 10, a l’any 2005. És present a distribucions illumos (anteriorment OpenSolaris) tals com OpenIndiana, SmartOS i OmniOS, així com a la versió oficial de Oracle Solaris 11.
  Un Solaris Container és la combinació de controls de recursos del sistema i els límits de separació establerts per les zones. Les zones actuen com a servidors virtuals completament aïllats en una única instància de sistema operatiu.

  oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/technologies/virtualization-306056.html wikipedia

Heartbeat

 • Heartbeat

  lhaHeartbeat és un dimoni que ofereix serveis d’infraestructura de clúster (comunicació i afiliació) als seus clients. Això permet als clients saber de la presència de processos iguals en altres màquines i poder-hi intercanviar missatges de manera fàcil.
  Per tal de ser útil als usuaris, el dimoni de Heartbeat necessita anar acompanyat d’un gestor de recursos de clúster (CRM), que és el responsable d’engegar i aturar els serveis que el clúster farà altament disponibles. El Pacemaker és el CRM preferit per a clústers basats en Heartbeat.

  linux-ha.org/wiki/Heartbeat wikipedia

CMAN

 • CMAN

  Cluster manager (CMAN) és un component del projecte clúster que gestiona les comunicacions entre nodes del clúster.
  En l’últim codi de clúster, cman és només un programa fora del kernel que interrelaciona amb l’afiliació i missatgeria de OpenAIS.
  En versions anteriors, cman era un mòdul del kernel que s’ocupava de mantenir un missatge de «batec» a tot el clúster, fent saber a tots els nodes que els altres estan actius. També gestiona missatges d’afiliació al clúster, determinant quan un node entra o deixa el clúster. RedHat Cluster Suite estava basada en Rgmanager/CMAN fins a RHEL7, que és quan va ser reemplaçada completament per Pacemaker/Corosync.

  wikipedia, fedorahosted

RGManager

 • RGManager

  RGManager és un Gestor de Recursos de Clúster (CRM). Executant-se sota CMAN (i utilitzant el DLM), rgmanager gestiona i ofereix capacitats de commutació davant de fallada per a col·leccions de recursos anomenades serveis, grup de recursos o arbre de recursos en un entorn de clúster. Aquests grups de recursos estan estructurats en forma d’arbre, i tenen dependència pare-fill i relacions d’herència a cada subapartat.
  Molts tipus de recursos són oferts per rgmanager, essent el més important el recurs de servei.
  RedHat Cluster Suite estava basada en Rgmanager/CMAN fins a RHEL7, en què va ser completament reemplaçada per Pacemaker/Corosync.

  wikipedia

Galera Cluster

 • Galera Cluster

  Galera Cluster per a MySQL és un Cluster basat en la rèplica sincrònica. És una solució d’alta disponibilitat fàcil d’utilitzar, que proporciona temps d’alta elevats, zero pèrdues de dades i escalabilitat.

  galeracluster.com

SunCluster

 • SunCluster

  solaris-clusterSolaris Cluster (a vegades Sun Cluster o SunCluster) és un programa d’alta disponibilitat de clúster per a Solaris, originalment creat per Sun Microsystems. És utilitzat per a millorar la disponibilitat de serveis de programari. Sun Cluster opera tenint ordinadors redundants o nodes en què un o més ordinadors continua oferint servei encara que un altre falli. Els nodes poden trobar-se en el mateix centre de dades o en localitzacions diferents.
  Solaris Cluster és un exemple de programa de clúster a nivell de kernel. Alguns dels processos que executa són processos normals en el sistema en què opera, però té accés especial al sistema operatiu o funcions del kernel en els sistemes amfitrions.

  oracle.com/solaris/cluster/index.html wikipedia

HACMP

 • HACMP

  powerhaIBM PowerHA (anteriorment HACMP, High Availability Cluster Multiprocessing) és la solució d’IBM per a clústers d’alta disponibilitat en AIX Unix i Linux per a plataformes System p d’IBM. El producte HACMP d’IBM va ser primerament llançat el 1991.
  PowerHA pot executar-se en fins a 32 ordinadors o nodes, on cadascun d’ells executiva activament una aplicació (actiu) o bé espera prendre part quan un altre node es trobi en fallida (passiu). Les dades dels sistemes de fitxers poden ser compartides entre els nodes del clúster.

  03.ibm.com/systems/power/software/availability/aix/index.html wikipedia

Monitorització

Nagios

 • Nagios

  nagiosNagios, conegut com a Nagios Core, és un programari lliure que supervisa sistemes, xarxes i infraestructura.
  Ofereix supervisió i alerta de serveis per a servidors, commutadors, aplicacions i serveis. Alerta els usuaris quan les coses van malament i els torna a alertar quan el problema ha estat resolt. Nagios va ser originalment designat per a executar-se sota Linux, però també funciona en altres variants Unix.
  Nagios suporta diferents agents: Nagios Remote Plugin Executor (NRPE), Nagios Reomte Data Processor (NRDP), NSClient++…

  nagios.org wikipedia

NUT

 • NUT

  nut-logoNetwork UPS Tools (NUT) és una suite de programari designada per a supervisar dispositius de corrent com SAIs, unitats de distribució de corrent, controladors solars i unitats de font d’alimentació de servidors. Moltes marques i models són suportats i exposats via protocol de xarxa i interfície estandarditzada.
  NUT proporciona moltes característiques de control i supervisió, amb un control uniforme i interfície de gestió.

  networkupstools.org wikipedia

Mod-Gearman

 • Mod-Gearman

  mod-gearmanMod-Gearman és una extensió de Nagios que permet a Nagios ser executat en instal·lacions escalables i repartides. Els nodes operatius poden ser situats a qualsevol punt de la vostra xarxa, mantenint sempre la simplicitat d’una sola configuració central. Mod-Gearman pot ajudar a reduir la càrrega en un Nagios amfitrió gràcies a la manera eficient que té d’executar comprovacions de servei.

  mod-gearman.org

Recuperació de desastres

DRLM

 • DRLM

  drlmDRLM (Disaster Recovery Linux Manager) és una solució de codi obert de gestió centralitzada d’implementacions plans de recuperació davant de desastres utilitzant ReaR, vàlida tant per a entorns petits com grans.
  És una eina fàcil d’utilitzar per gestionar la teva creixent infraestructura ReaR. Ofereix totes les eines necessàries per a gestionar de manera eficient les còpies de seguretat de recuperació davant desastres del teu GNU/Linux, reduint els costs de gestió en casos de DR.
  DRLM actua com a sistema central de gestió de totes les instal·lacions ReaR. És capaç d’iniciar remotament còpies de seguretat de ReaR i emmagatzemar la còpia de seguretat/recuperació d’inici en imatges de DR fàcilment gestionades pel DRLM.

  drlm.org drlm.org/about/

ReaR

 • ReaR

  rearRelax-and-Recover és la solució líder de codi obert pel que fa a recuperació davant de desastres i migració de sistemes. És una infraestructura modular amb molts fluxos de treball apunt per a ser utilitzats en situacions comunes.
  Relax-and-Recover genera una imatge d’engegada. Aquesta imatge pot reparticionar el sistema. Un cop fet, inicia la recuperació des d’una còpia de seguretat. El restabliment del sistema en maquinari diferent és possible. Relax-and-Recover pot, per tant, ser utilitzat com a eina de migració també.

  relax-and-recover.org drlm.org/about/

Gestió d'identitats

OpenLDAP

 • OpenLDAP

  ldapOpenLDAP és una implementació de programari lliure de LDAP desenvolupada per OpenLDAP Project. Ha sigut alliberada sota la seva pròpia llicència tipus BSD anomenada OpenLDAP Public License.
  LDAP és un protocol que no es troba lligat a cap plataforma. Les distribucions Linux més comunes inclouen OpenLDAP per a oferir suport per a LDAP.

  openldap.org wikipedia

LSC

 • LSC

  lscLdap Synchronization Connector (LSC) sincronitza dades de qualsevol origen incloent bases de dades, directoris LDAP o fitxers llegint, transformant i comparant aquestes dades entre les referències d’origen i destinació. Aquests connectors poden després ser utilitzats per a sincronitzar de manera continuada una font de dades a un directori. Ofereix un potent motor de transformació basat en llenguatge de script, per a fàcilment manipular dades en el vol.
  LSC és un projecte de codi obert escrit en Java, disponible sota llicència BSD.

  lsc-project.org

Emmagatzematge

DRBD

 • DRBD

  drbdEl programari DRBD és un sistema d’emmagatzematge distribuït i replicat per a la plataforma Linux. És implementat a partir de múltiples aplicacions de gestió en espais d’usuari i alguns scripts de shell i és normalment utilitzat en clústers d’alta disponibilitat (versió 8.4) i també és utilitzat com a Software Defined Storage (SDS) des de la versió 9.0 amb controlador cinder d’Openstack.
  El programari DRBD és lliure i llicenciat sota la GPLv2.

  drbd.org wikipedia

COMSTAR

 • COMSTAR

  oracleCOMSTAR (COmmon Multiprotocol SCSI TARget) és un projecte de codi obert que permet que qualsevol servidor Solaris, OpenIndiana, … pugui esdevenir un dispositiu d’emmagatzematge basat en blocs. És la primera infraestructura de codi obert i d’entorn empresarial del món. La infraestructura permet que tots els dispositius SCSI de qualsevol tipus (cinta, disc, SES…) puguin ser connectats a qualsevol canal (Fibre Channel, iSCSI, iSER, SAS, FcoE) i es tingui accés simultani a totes les LUNs (Logical Unit Numbers) des d’un sol punt de gestió.

  wikipedia

Totes les marques comercials, noms de productes, logotips i altres marques esmentades són propietat dels seus respectius propietaris. Tots els noms d’empreses, productes i serveis utilitzats en aquest lloc web són només per a propòsits d’identificació.
L’ús d’aquestes marques comercials, noms, logotips i altres marques no implica la seva aprovació.

Galera Cluster proporciona solucions de replicació i clusterització de dades d’alta disponibilitat, sense pèrdues de dades i escalables per a bases de dades de codi obert.

El seu producte insígnia és Galera Cluster per MySQL, un veritable clúster multimàster basat en replicació síncrona. Galera Cluster és una solució fàcil d’utilitzar i d’alta disponibilitat que proporciona un temps de funcionament elevat del sistema, sense pèrdues de dades i escalabilitat per al creixement futur.

Treballen amb els darrers desenvolupaments i tecnologies, fins i tot abans que entrin al mercat. Això els manté per davant i els proporciona un avantatge competitiu.

La seva llarga experiència els ha proporcionat una visió única del que es pot fer i del que no es pot fer. Treballen a partir de solucions que resolguin problemes, en comptes de dreceres que els esquivin.

Segueixen de prop els seus competidors, com manera de comprendre el mercat i avançar-s’hi.

Tenen un ferm compromís amb les distribució de codi obert i s’esforcen per mantenir-se al nucli mateix de la comunitat que han creat perquè són conscients quee això és beneficiós per als clients, la comunitat i ells mateixos.