Configuration of Oracle ASMlib disks in GNU/Linux

 

ASMLib is a support library for the Automatic Storage Management feature of the Oracle Database.
Simplifies database administration and reduces kernel resource usage, but some configurations in the OS disks should be done before ASMlib will work as pretended.

This article will explain the configuration of ASMlib disks in GNU/Linux systems in order to ASM can manage them.
Oracle ASM software should be installed and properly configured previously, see note details.

We will configure the following system disks to be used by ASMlib:

GNU/Linux Device Name ASM label
/dev/mapper/asmdisk_01 ORA_ASM_DISK01
/dev/mapper/asmdisk_02 ORA_ASM_DISK02

Creating Partitions (any node)

First of all we will partition the disks:

Using fdisk:

$ for i in 01 02; do echo -e "o\nn\np\n1\n\n\nw" | fdisk /dev/mapper/asmdisk_$i; done

Using parted:

$ for i in 01 02; do parted -s -a optimal /dev/mapper/asmdisk_$i mklabel gpt mkpart primary 0% 100%; done

Check parititons (any node)

Now, check if partitions were created correctly.

Using fdisk:

$ for i in 01 02; do fdisk -l /dev/mapper/asmdisk_$i; done

...
         Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/asmdisk_01p1        1   104433  838858041  83 Linux

...
          Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/asmdisk_02p1        1    26108  209712478+ 83 Linux

Using parted:

$ for i in 01 02; do parted /dev/mapper/asmdisk_$i print; done

...
Disk /dev/mapper/asmdisk_01: 85900MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start  End   Size  File system  Name   Flags
 1   1049kB 85.9GB 85.9GB        primary
...
Disk /dev/mapper/asmdisk_02: 85900MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start  End   Size  File system  Name   Flags
 1   1049kB 85.9GB 85.9GB        primary

Load partitons (all nodes)

The partitions must be loaded on all node’s kernel to properly label them with ASMlib.

$ for i in 01 02; do kpartx -a /dev/mapper/asmdisk_$i; done

Check loaded parts (all nodes)

$ for i in 01 02; do kpartx -l /dev/mapper/asmdisk_$i; done

asmdisk_01p1 : 0 1677716082 /dev/mapper/asmdisk_01 63
asmdisk_02p1 : 0 419424957 /dev/mapper/asmdisk_02 63

Label ASM disks (any node)

If partitions were loaded correctly in all nodes, we will label the partitions in ASMlib:

$ for i in 01 02; do /etc/init.d/oracleasm createdisk ORA_ASM_DISK${i} /dev/mapper/asmdisk_${i}p1; done

Marking disk "ORA_ASM_DISK01" as an ASM disk:       [ OK ]
Marking disk "ORA_ASM_DISK02" as an ASM disk:       [ OK ]
$ oracleasm listdisks

ORA_ASM_DISK01
ORA_ASM_DISK02

Scan/List ASM disks (other nodes)

$ oracleasm scandisks

Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
Instantiating disk "ORA_ASM_DISK01"
Instantiating disk "ORA_ASM_DISK02"
$ oracleasm listdisks

ORA_ASM_DISK01
ORA_ASM_DISK02

Conclusion

Hope this short How-To article will be useful to any GNU/Linux SysAdmin and/or DBA using Oracle ASM with ASMlib.
 

Grifols implementa RedHat Satellite 6 per gestionar el cicle de vida dels seus sistemes GNU/Linux.

El Departament IT de Grifols, amb qui hem treballat i ajudat els últims anys per implementar tecnologies Open Source, necessitava una solució per a assegurar que tots els sistemes Linux, de cadascun dels seus serveis, mantinguessin les mateixes versions de paquets, kernel, llibreries,… entre tots els seus entorns: des de desenvolupament fins a producció.

La problemàtica principal resideix en el fet que aplicar pedaços de sistema dins un mateix servei i entre entorns es dilata en el temps, és a dir, des que es comença un cicle d’aplicació de pedaços a l’entorn de desenvolupament fins que arriba a l’entorn productiu, poden passar setmanes o fins i tot mesos, la qual cosa fa impossible mantenir el mateix nivell de versions si s’utilitzen els repositoris d’internet de la distribució, en el seu cas, la RedHat Network.

Des de BU vam fer un estudi de les necessitats de Grifols i es va presentar la proposta d’implementar RedHat Satellite 6 per tal de poder gestionar el cicle de vida de les seves versions per a tots els serveis i entorns de manera centralitzada i controlada. Una implementació en diferents localitzacions amb Satellite Capsules per tal de garantir la disponibilitat del servei i un rendiment òptim per a tots els seus centres de dades a nivell global.

Es va apostar per la versió 6 de Satellite tot i que acabava de sortir en el aquell moment (versió 6.0.0) assumint la problemàtica i els errors que comporta treballar amb versions totalment noves. Durant la implementació del projecte, es va anar actualitzat, solucionant incidències i estabilitzant la plataforma fins a tenir-la completament implementada i desplegada en tots els sistemes de manera estable tal com ens havíem compromès.

Actualment es gestiona el cicle de vida dels sistemes operatius GNU/Linux de Grifols amb Satellite 6 a tots els seus Centres de dades, reduint el temps d’aplicació de pedaços, incrementant la seguretat i minimitzant les finestres de manteniment, amb un control molt més acurat de tot el seu parc de sistemes GNU/Linux.